Minggu, 10 Oktober 2010

kamus bahasa indramayu

Mau mencari kata-kata dari bahasa krama?
nih saya kasih buat ente-ente semua.
A

JAWA KRAMA INDONESIA
Adus siram mandi
Ajang ambeng piring
Aran nami/asma nama
Arep ajeng mau
Akeh kata banyak

Awan rina siang
Alas wana hutan
Adoh tebih jauh
Awak salira badan
Ana wonten ada
Antara antawis antara
Asli sesupe asli
Angel sesaha susahAngon angen gembala
Adi rayi adik
Adol sadean jual
Amba wiyar luas
Ati manah hati
Amit nuwun sewu permisi
Ayo mangga silahkan
Asu segawon anjing
Abang abrit merah
Aja kelalen boten kesupen jangan lupa
Apa punapa apa
Adu/tukaran aben bertengka
Abot awrat berat
Awan siang siang
Awak badan tubuh/body
Ari menawa/menawi kalau
Antarane antawisipun antaranya
Abad lestantum abad
Abah pirantos perabotan
Adang bethak menanak nasi
Abang pisan abrit sanget merah sekali
Abdi dalem abdi dalem pegawai keratin
Adhem ayem asrep sekeca tentram
Adhem asrep dingin
Adhem panas asrep benter panas
Adep-adepan aben ajeng berhadapan
Agama agami agama
Akon-akon aken-aken dianggap
Amarga amargi sebab karena
Ana dene wondene adapun
Ayam sawung ayam
Anak lare, pecil anak

B

JAWA KRAMA INDONESIA
Bapak rama bapak
Baik/apik sae baik/bagus
Batur rencang teman
Bener leres betul
Blesak awon jelek
Bokong bocong pantat
Batur rencang teman
Bocah pecil/lare anak
Bagen kersanipun biarlah
Bokat bilih/menawi barang kali
Bengi dalu malam
Banyu toya air
Baka menawi kalau
Balik wangsul/kondur pulang
Bisa saged bisa
Bubar bibar bubar
Buru-buru bujeng-bujeng buru-buru
Butuh betahaken membutuhkan
Berag bingah senang
Bocah lare anak kecil
Belipati boten patos tidak terlalu
Batin batos hati/batin
Bebek kambangan bebek
Bengen sengen dahulu
Bojo sema istri
Buri/guri wingking belakang
Beras uwos beras
Buwang bucal buwang
Brengos rawis kumis
Bangkekan pamekan pukul-pukulan
Bae mawon saja
Bersih resik bersih
Belajar sinau belajar
Bengene rumiyinipun dulunya
Barengan sesarengan bersamaan
Bayen gadha lare melahirkan
Bacut lajeng lantas, kemudian
Bako sata tembakau
Bagus sahe bagus

C

JAWA KRAMA INDONESIA
Cangkem tutuk/lesan mulut
Coba cobi coba
Catur ngendika dialog, bicara
Cengel/ jitok griwa leher belakang
Cekel ngasta pegang
Cukur paras cukur
Cilik alit kecil
Cindek pendek pendek
Cungur irung hidung
Crita crios cerita
Cewok cawik cebok
Celeng andhapan babi
Cepet enggal segera


D

JAWA KRAMA INDONESIA
Dandan dandos berhias
Deleng ningal/ mirsani melihat
Doyan purun/ kersa suka
Dolan dolan main
Driji racikan jari
Duwe gadah punya
Dada jaja dada
Dengkul jengku lutut
Deweke panjenenganipun dia, ia
Damar pandam lampu
Durung dereng belum
Demen tresna cinta
Dudu sanes bukan
Dadi dados jadi
Di dipun di
Duwit yatra duwit
Desa dusun desa
Duwur inggil tinggi
Dalan marga jalan
Dulangi ndahari suapi
Dina dinten hari
Dlamakan samparan telapak kaki
Diupahi dipunsukani diberi
Dagan sadean jualan
Dodok linggih duduk
Dhemenan emenan kesenangan
Dom jarum jarum

E

JAWA KRAMA INDONESIA
Eling emut/ enget ingat
Embah eyang nenek
Embuh kirangan/ wikan tidak tahu
Endas sirah, mastaka kepala
Entut sarip kentut
Elos mangga silahkan
Endi pundi mana
Endog tigan telur
Emet mendet mengambil
Entok telas habis
Emong mboten tidak mau
Etung etang berhitung
Enom enem, timur muda
Enya niki/puniki ini
Endep endap pendek
Ewuh pakewuh pakewed rasa terima kasih
Embun-embunan pasundulan embun
Esuk enjing pagi
Enom enem,timur muda
Endhem mendhem mabuk
Enteni entosi menunggu
Enak eca enak
Enya mangga silahkan ambil

F

JAWA KRAMA INDONESIA
Faedah gina manfaat
Fakta keleresan kenyataan
Falah mimpang kemenangan
Fana risau rusak, binasa
Fase indhak tahap
Fasih trawaca lancar
Fulus yatra uang

G

JAWA KRAMA INDONESIA
Gawa bakta, ngaasta bawa
Gawan bektan bawaan
Garep bade mau kemana
Gigir pengkeran punggung
Gelem purun mau
Gelang binggel gelang
Gelung ukel gulung
Gelis/ gage enggal cepat
Geni brama api
Gedang pisang pisang
Gemuyu gemujeng tertawa
Guyon gegujengan bercanda
Gunane ginanipun gunanya
Gajah liman gajah
Gawe damel kerja
Gedhe ageng besar
Godhong ron daun
Golek pados wayang kayu
Gugah wungu bangun
Gula gendis gula
Gunem guneman pekerjaan
Gampang gampil mudah
Gulu jangga leher
Getih rah darah
Ganti gantos ganti
Genap jangkep utuh, lengkap
Gering kera kurus
Guna gina guna

I

JAWA KRAMA INDONESIA
Idep ibing kelopak mata
Idu kecoh ludah
Iga unusan iga
Ilat lidah lidah
Imbuh tanduk tambah
Irung grana hidung
Isin lingsem malu
Ika, kaen nika, punika dia
Ilang ical hilang
Iku niku itu
Ijo ijem hijau
Ireng cemeng hitam
Ingu ingah pelihara
Iya enggih ia
Iket destar iket kepala
Inep sipeng bermalam
Isor ngandhap di bawah
Iwak ulam ikan, daging

J

JAWA KRAMA INDONESIA
Jaluk nedi, nyuwun minta
Jamu jampi obat
Jenat swargi jenat
Jeneng nami, asma nama
Jala jambet jala
Jaran titihan kuda
Jare criyosipun katanya
Jero lebet dalam
Jaga jagi, reksa menjaga
Jago sawung ayam jantan
Jarit sinjang kain
Jisim layon mayat, jenazah
Jokot mendhet ambil, diminta
Joged beksa goyang
Jungkat serat serat
Jupuk pendhet mangambil
Jeruk jeram jeruk
Jum’at jum’at jum’at
Jaba jawi luar
Janggut kethekan dagu
Jenggot gumbala jenggot

K

JAWA KRAMA INDONESIA
Kakang raka kakak
Kaki nini/ embah eyang kakek
Kanggo kangge buat
Kuku kenaka kuku
Kalung sangsangan kalung
Katok lancing celana dalam
Kemu kembeng berkumur
Kemul singep selimut
Kramas jamas keramas
Kuping talingan telinga
Kabar wartos berita
Kien niku/ puniki ini
Kuwen niku/ puniku itu
Kabeh sedaya semua
Kaberan keleresan kebetulan
Karang kawis karang
Kengulu kajang bantal
Kari kantun ketinggalan
Kari-kari kantun-kantun akhirnya
Karo kaliyan sama
Kira-kira kinten-kinten taksir
Kirim kintun kirim
Kita kula saya
Kita kabeh kula sedaya kita semua
Kudu kedah harus
Kuning jenar/ jene kuning
Keder ewed bingung
Klambi rasukan baju
Kertas dlancang kertas
Krasan kraos betah
Kali lepen, benawi sungai
Keris duwung keris
Kaca mata kaca tingal, tasmak kaca mata
Kaget kejot kaget
Kanggo kangge perlu
Kandha sanjang ngobrol
Kayu kajeng kayu
Kebo maesa kerbau
Kembang sekar bunga
Kijing sekaran kijing
Kongkon kengken surung
Kowe sampean kamu
Krungu kepireng, midanget kedengaran
Kubur dipetak kubur
Kuburan pasarean, pesarean kuburan
Kurang kirang kurang
Kumat kimat kambuh
Keponakan kepenakan keponakan
Kuwasa kuwaos berkuasa
Kuwatir kuwatos hawatir
Ketara ketawis jelas
Kepriban kepripun gimana
Kebanjur kelajeng kebanjur
Kalah kawon kalah
Keliru klentu keliru
Katon ketingal terlihat
Kumpul kempal kumpul
Keduga kedugi terduga
Kamis kemis kamis
Krungu midhanget dengar
Kaca paningalan kaca
Kaya kados seperti
Kringet riwe kringat
Kira kinten seperti
Ketemu kepanggih bertemu
Karuwan kantenan pasti
Kene riki sini
Kaweruh seserepan pengetahuan

L

JAWA KRAMA INDONESIA
Larang awis mahal
Lanang jaler laki-laki
Langka boten wenten tidak ada
Lambe lati mulut
Lara sakit, gerah sakit
Lunga kesah pergi
Lungguh linggih duduk
Lenga lisan minyak
Luwih langkung lebih
Loro kali dua
Lima gangsal lima
Lema buntala tanah
Lawas lami, dangu lama
Lading pemes pisau
Lairan babaran melahirkan
Lamon menawi kalau
Lanang jaler laki-laki
Lemu lema gendut
Lawang konten, kori pintu
Laut seganten laut
Lumrah limrah biasa
Lembut lembat lembut
Liwat lintang lewat
Larang awis mahal
Lemari lemantun lemari
Lelungan kekesahan bepergian
Lagi saweg sedang
Lali kesupen pelupa
Lampu lampoon lampu

M

JAWA KRAMA INDONESIA
Maca maos membaca
Mabur abur terbang
Mayit layon mayat
Mata mripat mata
Mangkat kesah/tindak berangkat
Mambu ambet bau
Melek wungu membuka mata
Mene mriki kesini
Mana mrika kesana
Mono mriku kesitu
Mati pejah, seda mati
Maning malih lagi
Metu medal keluar
Manjing mlebet masuk
Masih taksih masih
Mangan dahar, nedi makan
Mengko mengkin nanti
Mulai pramila mulai
Macan sima harimau
Mabur miber terbang
Maling pandung pencuri
Mari mantun berhenti
Muni mungel suara
Murah mirah murah
Mundak mindak naik harga
Munggah minggah naik
Mlayu mlajeng lari
Manuk peksi burung
Mambu mambet bau
Mangkat bidhal berangkat
Marang dhateng datang
Melu nderek narik
Menjangan sangsam menjangan
Mikir manah berfikir
Minggat minggat melarikan diri
Mundhun mandhap turun
Mulang mucal ngajar
Mulih kondur, mantuk pulang
Melaku melampa, tindak berjalan
Menyang dhateng datang
Menehi nyukani, nyaosi menemuhi
Mula mila mula
Mengkonon mekoten begitu
Meneng Mendel diam
Mung naming segitu
Minggu ahad minggu
Melu millet ikut
Marek nyaket menuju kesini
Mau wau mau

N

JAWA KRAMA INDONESIA
Napsu duka nafsu
Nama nami nama
Nyah mangga siilahkan
Nganggo ngangge buat
Nginum ngunjuk minum
Ngelu puyeng pusing
Nandur nanem nanam
Nanging naming kalau
Ndeleng ningal melihat
Ngerti ngartos mengerti
Nulis nyerat menulis
Nangis muwun nangis
Ngguri wingking belakang
Ngarep ngajeng di depan
Njawab mangsuli menjawab
Ngomong widanten berbicara
Ngadeg jumeneng berdiri
Ngurupi ingah tukeran
Ngulu krihin mendahului
Ning teng pundi di mana
Numpak niti naik
Ngadeg jumeneng berdiri
Ngaso kendel istirahat
Ngimpi nyupena bermimpi
Ngenger ngabdi megnabdi
Ngising bebanyu buang air besar
Ngombe ngunjuk minum
Nongkon ngengken menyuruh
Nguyuh toyan kencing
Nyambut gawe ngasta damel ikut kerja
Nyekel nyepeng pegang
Nyilih nyambut, ngampil minjam
Nyeritani nyriyosi cerita
Ngati-ati ngatos-atos hati-hati
Ngerti ngertos mengerti
Ngaku ngaken mengaku
Njaluk nyuwun minta
Nggawa mbakta membawa
Nginep nyipeng bermalam
Nonggoni ngentosi menunggu
Niliki nuweni nengok

O

JAWA KRAMA INDONESIA
Ora mboten tidak
Olih angsal boleh
Omong kanda ngobrol
Obah ebah berubah
Obat jampi obat
Ompong dhaut ompong
Owah ewah ubah

P

JAWA KRAMA INDONESIA
Perintah dawuh merintah
Pangan daharan makanan
Pijet petek urut, pijit
Pada sami sama
Pupu mento paha
Pipi pangrasan pipi
Pasar peken pasar
Putu wayah cucu
Pengen kersa ingin
Pira pinten berapa
Pragat rampung selesai
Priwe pripun gimana
Papat sekawan empat
Payu pajeng laris
Pring ndeling bambu
Parek caket dekat
Pari pantun padi
Perahu baita perahu
Padusan pasiraman tempat mandi
Paturon patileman tempat tidur
Pitik ayam ayam
Pupur tasik bedakan
Putih pethak putih
Pupak dhaut ganti gigi
Pangilon paningalan timbangan
Pembarep pembajeng anak pertama
Prekara prekawis perkara
Prihatin prihatos perihatin
Pengen purun ingin
Pisan sangat banget
Pawon pawong dapur
Perlu kedah perlu

R

JAWA KRAMA INDONESIA
Rokayane namung kayaknya
Rabi pawestri istri
Rai pasurian wajah
Rambut rema rambut
Rangkul peluk peluk
Raup suryan cuci muka
Rungu miring miring
Rada radi agak sedikit
Rokok ses, unjukan rokok
Robah robih berubah
Rugi rugel rugi
Rega regi harga
Rusuh resah rusuh
Rusak risak rusak
Rasa raos rasa
Rumangsa rumaos merasa
Rata radin rata
Rupa warni rupa
Rabu rebo rabu


S

JAWA KRAMA INDONESIA
Slamet sugeng selamat
Sedih sekel sedih
Sewot srengen marah
Silih sambut, ampil pinjam
Sawah sabin sawah
Srengenge surya matahari
Sedelat sekedap sebentar
Suwe lami lama
Seneng bingah gembira
Siji satunggal Satu
Sepuluh sedasa sepuluh
Selawe selangkung dua puluh lima
Sakien saniki sekarang
Segara seganten laut
Setitik sekedik sedikit
Salah lepat salah
Suara suanten suara
Sukiki benjing besok
Sejen benten beda
Sedeng kecap cukup
Sokat nate pernah
Sore sonten sore
Soke supadosa supaya
Sepi sepen sepi
Surat layang surat
Sok asring silahkan
Sikil suku kaki
Sida cios jadi
Sabuk peningset sabuk, ketimang
Sedulur sederek saudara
Salin gantos ganti
Sandangan pengangge pakaian
Sapi lembu sapi
Sapu samparan sapu
Sega sekul nasi
Sendok lantaran sendok
Selir ampil selir
Susu prambayun susu
Supaya supados supaya
Sambung sambet sambung
Sing kang, ingkang yang
Seru sora mengeraskan suara
Sapa sinten siapa
Sedeng cekap sedang
Sampah runtah sampah

T

JAWA KRAMA INDONESIA
Takon taken Tanya
Tangan asta tangan
Telu tigo tiga
Teka dugi, rawuh datang
Tuku tumbas beli
Tukaran padu berantem
Tandang gawe nyambut damel datang
Tanda tangan tapak asta tanda tangan
Tandur tanem menanam
Tangi wungu bangun
Tapihan nyampingan memakai sarung
Teken lantaran tulis
Tiba dawah jatuh
Tilik tuwu nengok
Turu tilem tidur
Turun tedak turun
Tampa tampi nerima
Tunggu tengga tunggu
Telaten tlatos teliti
Tritipan imba alis
Terasi traos trasi
Tempat panggonan rumah
Tamu semah tamu
Terakhir pungkasanipun terakhir
Terus teras terus

U

JAWA KRAMA INDONESIA
Uyah sarem garam
Umur yuswa umur
Umah geriya rumah
Urip gesang hidup
Udan jawoh hujan
Undang imbal manggil
Umpama umpami seandainya
Ukiran jejeran ukiran
Ulem-ulem atur-atur undangan
Utang nyambut hutang
Umbel gadhing ingus
Untu waja gigi
Umbangi pandukani di marahiW

JAWA KRAMA INDONESIA
Wadon istri perempuan
Watuk palaparan batuk
Weruh uning tahu
Weteng padaharan perut
Wani wanton berani
Waras wilujeng sehat
Watu sela batu
Warta wartos berita
Waktu waktos waktu
Wedi wedos takut
Weweh nyukani memeberi
Wis sampun sudah
Warung wande warung
Wedus minda kambing
Wareg tuwuk kenyang
Watuk cekok batuk
Wayah wanci waktu
Wengi daluh malam
Weruh sumerep tahu
Wirang isin malu
Wesuh wijuk cuci
Wong tiang orang
Wuda lukar telanjang
Wudun untar bisul
Wutuh wetah utuh
Waca waos baca
Wacanan waosan bacaan

Y

JAWA KRAMA INDONESIA
Yekti yektos kalau
Yen menawi kalau
Ya enggih ia

5 komentar:

 1. mantaps...kula bade sinau basan krama..supados saged kangge sedintene...nyuwun sweu kang..

  BalasHapus
 2. kang aqu arep njaluk tulung onok kata2 mesra pora

  BalasHapus
 3. Tolng bantu donk,ada tugas pr anak sudah
  1.Burung hinggap di pohon,kemudian burung mengambil bunga
  2.ada 2 ikan di aquarium,ikan mas dan ikan nilA
  3.adi dan Bayu berjalan,mereka akan berangkat ke sekolah
  4.musim hujan telah datang,orang2 pakai payung KLO hujan
  5.anak2 bermain dihalaman,mereka bermain di gembira

  BalasHapus
 4. -=== Heboh~ Promo bulan Maret-April 2017 Daftar Gratis 1.500 Point ===-
  Serta ratusan Notebook Acer menanti anda untuk dibawa pulang tunggu apa lagi tukarkan pointnya sekarang juga?
  Ayo segera daftarkan diri anda disini !!
  BBM : D4B3D5DC | Line : pokergt | WhatsApp : 081295588887

  BalasHapus
 5. Saya cari kata murag,rigel,nepluk tidak ada, maksud saya mencari yg mana yg benar yang artinya buah jatuh dari pohonnya/benda jatuh dari tempatnya

  BalasHapus